Vraag nu extra subsidie aan en zet in op Met Sprongen Vooruit om ontstane leerachterstanden weg te werken

Goed nieuws: u heeft tot en met 31 december 2021 om alle activiteiten om de achterstanden in te lopen uit te voeren.

Zie voor de bron: Staatscourant nr. 12435, gepubliceerd op 15 maart 2021

 

Hoe werkt het?    

Samenvatting Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021

(bron: STAATSCOURANT nr. 28472, gepubliceerd op 20 mei 2020)

Het doel van de maatregel is extra ondersteuning te bieden om leer- en ontwikkelachterstanden weg te werken bij (kwetsbare) leerlingen, veroorzaakt door de sluiting van de scholen als gevolg van de COVID-19 uitbraak. (artikel 3)

Een inhaal- en ondersteuningsprogramma is een voorziening waar leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de eigen school buiten het reguliere opleidingsprogramma facultatief extra onderwijs kunnen volgen of extra begeleiding kunnen krijgen. (artikel 3) Het moet gemiddeld uitkomen op 30 uur extra onderwijs of begeleiding voor een leerling. (toelichting op Rijksoverheid.nl) NB dit mag zowel in groepen als individueel zijn.

Er is een bedrag beschikbaar gesteld van 900 euro per leerling, met een maximum van 10% van het totaal aantal bekostigde leerlingen dat per 1 oktober 2019 stond geregistreerd. Indien uw school een positieve achterstandsscore heeft geldt er een maximum van 20% van het aantal leerlingen. (artikel 6 en 7) Het gaat hierbij om leerlingen die achterstand of het risico op achterstand hebben opgelopen. De subsidie wordt afhankelijk van de aanvraagperiode respectievelijk op 3 juli en 16 oktober 2020 verstrekt. (artikel 15)

Het bevoegd gezag registreert eerst een contactpersoon. Deze contactpersoon kan daarna namens het bevoegd gezag voor haar scholen subsidie aanvragen. De registratie en het aanvragen kan via https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs vanaf 2 (14:30) t/m 21 juni 2020 of van 18 augustus t/m 18 september 2020. U mag dit ook in twee delen doen. (artikel 4)

De uitvoering van het inhaal- en ondersteuningsprogramma kan worden uitgevoerd van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020. Vraagt u pas in het tweede tijdvak aan dan voert u het programma uit tussen 1 december 2021 en 31 augustus 2021 (artikel 12: lid 5 en 6)

Als u inzet op rekenen, kunt u voor het reken-wiskundeprogramma Met Sprongen Vooruit kiezen.

Wat moet u doen?

 1. Maak een prognose van het aantal leerlingen met achterstand of het risico op achterstand, dat zal deelnemen aan het ondersteuningsprogramma.
 2. Bepaal de omvang van de subsidie en de verdeling over het jaar. In juni vraagt u aan voor de herfst, in augustus/september voor het tweede deel van het schooljaar.
 3. Kies het aantal leerkrachten dat u wilt laten nascholen en hoeveel uur extra onderwijstijd zij kunnen bieden om te komen aan een gemiddeld ondersteuningsprogramma van 30 uur per leerling.
 4. Ga naar https://www.formulierdus-i.nl/IOP/

a.  Het bevoegd gezag registreert een contactpersoon

b.  Deze contactpersoon vraagt namens het bevoegd gezag voor scholen de subsidie aan door het formulier in te vullen. Aan het eind van de aanvraagperiode worden deze aanvragen per bevoegd gezag door DUS-I gebundeld.  

Rekenvoorbeeld omvang aanvraag subsidie

Uit de eerste onderzoeken, waar deze regeling op gebaseerd is, blijkt dat 10% van de leerlingen achterstand of het risico op achterstand heeft. Bij een schoollocatie van 200 leerlingen komt dat neer op 20 leerlingen.

20 leerlingen x 900 euro= € 18.000,- per schoollocatie

Voorbeeldomschrijving subsidieaanvraag

20 leerlingen hebben met name op het gebied van rekenen verdere achterstand opgelopen. Dat is helaas de groep die op dit vak al achterstand had en in hun eigen thuisomgeving weinig mogelijkheden voor begeleiding had.   

Het programma bestaat uit het volgende:

 • 13 weken in groepjes van vijf leerlingen 45 minuten extra les en begeleiding op maandag, woensdag en donderdag.
 • Tijdens deze middagen oefenen de leerlingen met twee onderwerpen.
 • De extra les/begeleiding vindt plaats.
 • Gemiddeld is voor elke leerling bovendien 2 x 45 minuten extra individuele begeleiding beschikbaar om de voortgang vast te stellen en eventueel andere interventies te bieden.
 • Om onze leerkrachten optimaal te faciliteren volgen zij een gerichte nascholingscursus Met Sprongen Vooruit. Hiermee krijgen zij verdere diepgang in de leerlijn, meer keuze uit werkvormen en kunnen zij nog beter inspelen op korte en langere termijn. Bovendien schaffen we extra ondersteunende lesmaterialen aan om deze lessen verder te verrijken.
 • 6 leerkrachten en 2- IB-ers gaan dit verzorgen.
 • Aan het einde van schooljaar 19-20 sturen we de ouders van leerlingen een e-mail en een brief om hun kinderen uit te nodigen voor dit programma. We bevestigen dit voor en na de zomervakantie. Als ouders het niet nodig vinden voor hun kinderen gaan we in gesprek. Als leerlingen niet willen gaat de groepsleerkracht ook in gesprek en mag een leerling ook later aansluiten.

Overwegingen

Onze school kiest voor gespreid extra oefenen van de lesstof. We hebben daarvoor drie redenen:

 1. Gespreid oefenen van de lesstof levert op langere termijn betere leerprestaties.
 2. De kans dat leerlingen zelf kiezen om deze extra lestijd te volgen is groter.
 3. We willen onze eigen leerkrachten en ib-ers inzetten om dit onderwijs vorm te geven.

Ad 1. Gespreid oefenen van lesstof levert op de lange termijn betere leerprestaties op dan geconcentreerd oefenen (https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zomerscholen-en-verlengde-schooltijd-1.pdf datum 2 juni 2020)

Ad 2. Tijdens de zomervakantie verwachten we dat veel ouders met hun kinderen op vakantie willen in binnen- of buitenland, zeker gezien zij nauwelijks weg hebben kunnen gaan in de maanden ervoor.

Ad 3. We willen het vertrouwen tussen de leerling en de leerkracht versterken en geen overdracht voor juist deze kwetsbare groep. De extra kennis en ervaring wensen wij binnen onze scholen te behouden, zodat wij dit ook op langere termijn in kunnen zetten.

Voorbeeld verantwoording subsidie

Het doel van de subsidieregeling is extra lestijd/begeleiding te verzorgen voor deze doelgroep. Tijdens de cursussen Met Sprongen Vooruit krijgen leerkrachten extra oefenlessen en activiteiten, om met deze doelgroep.  Dat komt overeen met in elk geval 30 uur extra onderwijs per leerkracht. Dus zij kunnen in kleine groepjes aan de slag.

Bij de basiscursus zijn dit 30 uur aan praktijkopdrachten, die later ook van pas komen om nog ondersteuning te blijven bieden aan deze kwetsbare groep. Deze 30 uur zijn extra uren waarmee u bijvoorbeeld drie middagen per week één uur extra les aanbiedt in oktober, november en december.

In onderstaand rekenvoorbeeld komt 300 uur extra onderwijstijd beschikbaar voor het ondersteunen van de leerlingen. De achterstanden van leerlingen en hun ondersteuningsbehoefte kunnen immers variëren. Voor sommige leerlingen is individuele begeleiding nodig; voor anderen is het effectiever om in groepsverband te werken.  

Uitgangspunten voor de berekening:

 • Gemiddelde bruto loonkosten (incl. vakantiegeld) leerkracht zijn 35* euro per uur.
 • Prijs cursus: € 545 (bij 10 of meer aanmeldingen is dat € 495,- en bij 20 of meer € 470)
 • U schaft de ondersteunende rekenmaterialen aan voor groep 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8 aan.

Berekening uitgave subsidie

 • Investering in tijd: 8 leerkrachten x (10 uur cursus + 30 uur onderwijs) x € 35* = € 11.200,-
 • Kosten nascholing 8 x € 545 euro = € 4360,-,
 • Aanschaf ondersteunende rekenmaterialen: € 617,- € 514 + € 617 + € 617= € 2365,-
 • Totale investering excl. overhead: € 17.925-
* bron: www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/financien/werkgeverslasten-primair-onderwiis 1 WTF: €57816/1659 uur = €35,- per uur.
 

Disclaimer: Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het Julie Menne Instituut geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief (5x per jaar) en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit!